ZWROT PRODUKTU

1. Klient indywidualny może odstąpić od umowy bez podania przyczyn w ciągu 14 dni od zawarcia transakcji. Aby tego dokonać, trzeba wypełnić i wysłać formularz zwrotu udostępniony na stronie sklepu lub wysłać reklamację na sklep@tiross.pl

2. W razie odstąpienia, umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą, a klient ma obowiązek zwrócić produkt sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

3. Zwracany towar należy zwrócić na adres: ul. Al. Krakowska 118, Sękocin Stary, 05-090 Raszyn.

4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający po za konieczny.

5. Sprzedawca po otrzymaniu towaru z powrotem, dokona zwrotu wartości produktu wraz z kosztami dostawy przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient, chyba że obie strony wyraziły zgodę na inny sposób. Zwrot pieniędzy nastąpi niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni.

6. Jeżeli klient wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez sklep, sprzedawca nie jest zobowiązany, do zwrotu poniesionych przez nich dodatkowych kosztów.

7. Jeżeli sprzedawca nie zaproponował że sam odbierze produkt od klienta, może się wstrzymać ze zwrotem płatności otrzymanych od klienta do chwili otrzymania zakupionych produktów z powrotem lub dostarczenia przez klienta dowodu ich odesłania.

8. Klient odstępujący od umowy, ponosi jedynie koszty odesłania produktu do sprzedawcy.

9. Termin czternastodniowy w którym klient może odstąpić od umowy, liczy się od dnia, w którym klient przyjął produkt w posiadanie lub od zawarcia umowy w przypadku usługi.

10. Prawo od odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi w wypadku gdy:

- przedmiot świadczenia jest rzeczą nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według specyfikacji konsumenta lub służącą  zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

- przedmiot świadczenia jest dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, które po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,  jeżeli opakowanie zostało otwarte pod dostarczeniu,

- przedmiot świadczenia, po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

- przedmiot świadczenia jest usługą, jeżeli sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia, klient utraci prawo odstąpienia od umowy.

11. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży przysługuje zarówno sprzedawcy, jak i klientowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swoje zobowiązania w terminie ściśle określonym. 

REKLAMACJA PRODUKTU

 

Reklamacja produktu

1. Reklamacja z tytułu gwarancji.

- Wszystkie produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję producenta obowiązującą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

- Okres gwarancji dla Produktów wynosi 24 miesiące i jest liczony od dnia dostarczenia Produktu do Klienta.

- Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest karta gwarancyjna lub dowód zakupu.

2. Reklamacja z tytułu rękojmi.

- Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1965 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).

- Zawiadomienie o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenia odpowiednie żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@tiross.pl lub pisemnie na adres: ul. Al. Krakowska 118, Sękocin Stary, 05-090 Raszyn.

- W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

- Dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: ul. Al. Krakowska 118, Sękocin Stary, 05-090 Raszyn.

- Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji.

- W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 2 Regulaminu – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta, Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.

- Odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku.

 

 

  • Rejestracja

Rejestracja nowego konta